• Erkende huidtherapeuten
 • Begeleid door huidartsen
 • Vergoeding Verzekering
 • Gratis consult
 • Klantwaardering 9,4

DERMA KLINIEK – ALGEMENE VOORWAARDEN

Praktijk voor huid- en oedeemtherapie Derma Kliniek hanteert onderstaande algemene voorwaarden.

 • Algemeen

  • In deze voorwaarden wordt onder Derma Kliniek verstaan alle Huidtherapeuten van Derma Kliniek. Allen zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en werkzaam conform de beroepscode van de NVH.
  • In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt’ verstaan degene die Derma Kliniek opdracht geeft tot behandeling.
  • In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt’ tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.
  • Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en Derma Kliniek.
  • Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval Derma Kliniek voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.
  • Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex boek 7, titel 7, afdeling 5 van het burgerlijk Wetboek) tussen Derma Kliniek en de cliënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van toepassing.
  • De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Overeenkomst

  • De overeenkomst tussen Derma Kliniek en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan Derma Kliniek tot al dan niet geneeskundige behandeling.
  • Derma Kliniek is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.
 • Toestemming

  • De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst toestemming daartoe aan Derma Kliniek.
  • Derma Kliniek kan van de Client verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.
  • De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van Derma Kliniek om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking om hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden. De huidtherapeut is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersonen en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Derma Kliniek.
  • In het geval de cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal Derma Kliniek geen behandeling (meer) verrichten.
 • Informatie

  • De cliënt dient Derma Kliniek op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.
 • Tarieven en zorgverzekering

  • Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks aangepast worden (zie http://www.dermakliniek.nu/ )
  • De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen wanneer nodig bij zijn verzekeraar te declareren.
 • Betaling

  • De cliënt draagt na ontvangst van de factuur van Derma Kliniek zorg voor volledige betaling binnen 14 dagen na dagtekening op de rekening van Derma Kliniek onder vermelding van het factuurnummer.
  • Ongeacht of de factuur door de zorgverzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.
  • Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.
  • In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. Derma Kliniek is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. Derma Kliniek is tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitenechtelijke kosten en overige kosten) komen voor de rekening van de cliënt.
  • Bij betalingsachterstand is Derma Kliniek bevoegd om verdere behandelingen op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot huidtherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.
  • De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen Derma Kliniek indient over de factuur en/ of de behandeling, tenzij Derma Kliniek instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
  • De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigd of Derma Kliniek verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.
  • Ruilen van producten binnen 14 dagen, ongebruikt, compleet en in ongeopende verpakking.
  • Op verkochten producten heeft u een bedenktijd van 7 dagen.
 • Annulering

  • In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk 48 uur tevoren bij Derma Kliniek af te zeggen via telefoon of e mail.
  • Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan kan Derma Kliniek het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.
  • Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch dan wel per e-mail (info@dermakliniek.nl) worden geannuleerd. De annulering wordt door Derma Kliniek geregistreerd op het moment dat door de cliënt gebeld wordt, deze het antwoordapparaat inspreekt of diens e-mail door Derma Kliniek wordt ontvangen (info@dermakliniek.nl)
 • Aansprakelijkheid

  • Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Derma Kliniek leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Derma Kliniek afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Derma Kliniek is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Derma Kliniek.
  • Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.
  • Derma Kliniek is niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit het niet volledige en/of waarheidsgetrouw informatie inzake de algemene gezondheid van de cliënt inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.
  • Derma Kliniek kan niet voorspellen hoeveel behandelingen iemand exact nodig heeft en kan daar ook niet aansprakelijk voor worden gesteld. De medewerkers van Derma Kliniek kunnen alleen het gemiddeld aantal behandelingen aangeven.
  • Indien een laserbehandeling niet aanslaat of als de aandoening (zoals overbeharing, couperose) na verloop van tijd weer terug keert, dan is Derma Kliniek daar niet voor verantwoordelijk en aansprakelijk.  Het kan zijn dat bepaalde behandelingen bij bepaalde patiënten niet aanslaan.
 • Klachten

  • In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door Derma Kliniek, meldt de cliënt dit zo snel mogelijk aan Derma Kliniek. De huidtherapeut en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.
  • Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de cliënt zich wenden tot de interne klachtencommissie van de NVH: de Patiënten Advies Commissie (PAC). Deze commissie zal bemiddelen tussen Derma Kliniek en de cliënt.
  • Mocht de bemiddeling door de PAC niet tot een oplossing leiden, dan kan de cliënt zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici eerstelijn (paramedisch.org).
 • Nietigheid

  • In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
 • Toepasselijk recht

  • Op de tussen Derma Kliniek en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Wijziging

  • Derma Kliniek behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
  • Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijzigingen van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.
Follow a manual added link
Follow a manual added linkFollow a manual added link

EEN AFSPRAAK MAKEN?

Vragen, wij helpen u graag verder!

Dhr...Mvr...

GRATIS CONSULT INPLANNEN